Sace gawain sa filipino 2

Hello, this question is here because we've worked on this and other similar assignments. If you don't know the answer, you can ask us for help. We guarantee an original paper free from Plagiarism.

Order a Similar Paper Order Different Paper

We got you covered for the whole semester.

Gawain 1: PagbabahagiPanuto: Basi sa mga pananaliksik na iyong ibinahagi sa “Pagtuklas” sa Modyul 2, pumiling ISA at ibahagi ang teoryang iyong ginamit. Ilarawan kung paano ito ginamitsa pananaliksik.Ang iyong sagot:PamagatTeoryaGamitIsang Pagsusuri sa mga Teoryang Kultural- Ang GinamititoparaPiling Kwentong Bayan layunin ng panitikan ay mapanatinili or magingsa Kulturang Pilipino – ipakilalaKwentong Bayanang aktibonatatanging kultura ng Kwentongpinagmulang liping may-akdaangbayanmganamula pa sa ating ninuno.Gawain 2: Pagbabalangkas/OutliningPanuto: Pumili ng isang artikulo sa ibaba at gawan ito ng balangkas/outline kasamaang iyong kapares. Tingnan DITO kung paano gagawin ang pagbabalangkas.Napiling balangkas: Mga Batayan ng Sikolohiyang Pilipino sa Kultura at Kasaysayan niV. Enriquez1) Mga Batayan sa Kinagisnang Sikolohiyaa) Sikolohikal ng mga katutubong Pilipino tulad ng mga babaylan at catalonani) Ang mga babaylan ang mga unang sikolohistang Pilipinoii) Ang mga dalangin at bulong ng iba’t ibang etnikong grupo sa Pilipinas ay isangnapakayamang daluyan ng ating kinagisnang Sikolohiya2) Ang Batayan sa Tao at sa Kanyang Diwaa … Purchase document to see full attachment

If you don't know the answer to this question, you can ask us for help. We guarantee an original paper free from Plagiarism.

Order a Similar Paper Order Different Paper

You can trust us with any of your assignments. We got you covered for the whole semester. We dedicate one writer to do all your assignments

Open chat
1
Hello Good Friend
40% OFF on your Assignments.
How can we help you today?

Order your essay today and save 20% with the discount code TWENTYTWENTY50