Bite by bite save your gut

Hello, this question is here because we've worked on this and other similar assignments. If you don't know the answer, you can ask us for help. We guarantee an original paper free from Plagiarism.

Order a Similar Paper Order Different Paper

We got you covered for the whole semester.

BITE BY BITE:SAVE YOUR GUT“YOU ARE WHAT YOU EAT”TABLE OF CONTENTS01ANO ANG GUT?AALAMIN NATIN ANG IBIGSABIHIN NG GUT040203ANO ANG KAHALAGAHANAT KAUGNAYAN NG GUTSA ATING KALUSUGAN?TUKUYIN NATIN ANGKAHALAGAHAN NG GUT SA ATINGKALUSUGAN, LALONG LALO NASA ATING MENTAL HEALTH6 SENYALES NGPAGKAKAROON NGUNHEALTHY GUTAALAMIN NATIN ANG MGAPANGUNAHING SENYALES NGUNHEALTHY GUT057 PARAAN PARAPANATILIHIN NA MALUSOGANG ATING GUT4 NA URI NG PAGKAINPARA SA GUT HEALTHAALAMIN NATIN ANG MGAPAMAMARAAN PARAMAGKAROON NG HEALTHY GUTIISA-ISAHIN NATIN ANG MGAPAGKAING MAKAKABUTI SA ATINGGUT HEALTHf the section01ANO ANG GUT?GUT IS OUR GOLDFOODLOVERSthe long tube in the body ofa person or animal, throughwhich food moves duringthe process of digesting food:02KAHALAGAHAN NG GUT SA ATINGKALUSUGANKEY POINTSIto ay tinatawag na “secondbrain.” Ayon sa mga pag-aaral,katulad ng ating utak, ang gutay marami ring neurons atneurotransmitters .Ang koneksyon ng atingutak at gut ay maaaringmakaaapekto sa atingdigestion, mood, at kungpaano tayo mag-isipKadalasan, angpagkakaroon natin ngproblema sa ating tiyan(katulad ng pananakit ngtiyan, diarrhea, atconstipation) ay isa sa mgasintomas ng stress atanxiety.KEY POINTSAng “gut microbiome” ay mgamicroorganisms sa loob ng atingintestines. Ang isang tao ay may 300500 na iba’t ibang bateria sa loob ngkaniyang intestine. Ang ibangbacteria ay masama para sakalusugan, … Purchase document to see full attachment

If you don't know the answer to this question, you can ask us for help. We guarantee an original paper free from Plagiarism.

Order a Similar Paper Order Different Paper

You can trust us with any of your assignments. We got you covered for the whole semester. We dedicate one writer to do all your assignments

Open chat
1
Hello Good Friend
40% OFF on your Assignments.
How can we help you today?

Order your essay today and save 20% with the discount code TWENTYTWENTY50